ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เนชั่นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 7 พ.ย. นี้ เตรียมโหวตเลือกตั้งกรรมการใหม่


 


เนชั่น กรุ๊ป กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เตรียมสรรหากรรมการใหม่ หลัง ก.ล.ต. ให้ผู้บริหารชุดเดิมพ้นตำแหน่ง เดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง
         
 นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งว่า อดีตผู้บริหารบริษัท จำนวน 8 คน ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพราะถูกดำเนินคดี และจากการลาออกจากตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท คือ นายวัชรา ตันตริยานนท์ ทำให้เนชั่นฯ กรุ๊ป ไม่สามารถมีกรรมการที่มีอำนาจลงนามในธุรกรรมต่างๆ ได้ ล่าสุด นางพิจิตรา มหาพล ในฐานะกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 8 ตำแหน่ง
          
"ตามบทบัญญัติมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กรรมการที่เหลืออยู่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระที่จะต้องพิจารณา 3 กรณีได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการจำนวน 8 ตำแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ"
          
ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญฯ (Record Date) และมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559" 
          
นางสาวมัธยากล่าวเพิ่มเติมว่า ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทชุดใหม่ โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7พฤศจิกายน 2559 ต่อไป
         
 ทั้งนี้ นางสาวมัธยาเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
          
นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ส่งหนังสือถึงก.ล.ต. เพื่อขอผ่อนผันให้กรรมการบางรายสามารถลงนามในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตั๋วแลกเงินซึ่งจะครบสัญญา ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนนี้ แต่ได้รับคำชี้แจงจากทางก.ล.ต. ว่าไม่สามารถผ่อนผันให้กรรมการเหล่านั้นทำนิติกรรมได้ แต่บริษัทสามารถดำเนินการตามกระบวนการศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 13 ต.ค. 2559 เวลา : 18:24:22

02-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2024, 10:34 am