ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ข้าราชการศาลแต่งดำขาว ไว้ทุกข์ 1 ปี


 


นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีประกาศ ก.บ.ศ. เรื่องวันหยุดราชการกรณีพิเศษ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศวันที่ 14 ต.ค. 59 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. นี้ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ก.บ.ศ. จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 17 (5) ประกาศให้วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.59 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม พิจารณาจัดข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างมาทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อ 1.ปฏิบัติงานในเรื่องการผัดฟ้อง ฝากขัง พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว หมายจับ หมายค้น และอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นอันมีผลต่อการให้บริการประชาชน และ 2.คดีใดมีความจำเป็นต้องนั่งพิจารณาในช่วงวันหยุดดังกล่าวให้จัดข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างมาทำงานในช่วงวันหยุดดังกล่าว โดยให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 53

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวต่อว่า กรณีวันหยุดราชการของศาลยุติธรรม เมื่อ ก.บ.ศ. ไม่มีประกาศเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการของศาลยุติธรรม ซึ่งศาลยุติธรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานศาล, อธิบดีผู้พิพากษาศาล, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลว่าสมควรจะเปิดทำการในวันหยุดหรือไม่ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อคู่ความและประชาชนประกอบด้วย

เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป
2. ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป
3.จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (ภาพสีหรือขาวดำ) พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย
4.จัดสมุดลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย
5.ตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้า ดำ ขาว ให้เหมาะสมแก่ พระเกียรติยศ
6.งดจัดงานรื่นเริงทุกประเภท

นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เนื้อหาระบุว่า ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 13 ต.ค.59 แจ้งว่า สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต โดยให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป


  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ต.ค. 2559 เวลา : 13:31:11

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 12:55 pm