ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ศาลปกครองปิดทำการกรณีพิเศษ 14 ต.ค./คดีที่ศาลนัดให้เลื่อนไปก่อน


 

นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 75/2559  เรื่อง ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น เป็นกรณีพิเศษ

          
โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประกาศให้วันที่  14  ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. 2542  ประกอบกับ ข้อ 6 และ ข้อ 7 ของระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และการบริหารงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ประธานศาลปกครองสูงสุด และอธิบดี ศาลปกครองกลาง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
         
1. ให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ในวันที่ 14  ตุลาคม 2559
         
2. คดีที่ศาลได้นัดไต่สวน นัดพิจารณา หรือนัดอ่านคำพิพากษาและคำสั่งในวันดังกล่าวตามข้อ 1 ให้เลื่อนออกไป โดยศาลจะมีหมายแจ้งให้คู่กรณีทราบในภายหลัง แต่หากคดีใดศาลได้มีการดำเนินการ ไต่สวน นั่งพิจารณา หรืออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง ก่อนเวลาที่ได้มีประกาศนี้ ให้ดำเนินการต่อไป
         
3. สำหรับคำฟ้องที่มีผู้มายื่นฟ้องและพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองได้รับไว้ในวันดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ต.ค. 2559 เวลา : 14:53:37

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 9:34 am