ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. ให้ EARTH ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน


จากกรณีที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินในช่วงค่ำของวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นั้น 


เนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าวยังมิได้มีรายละเอียดที่เพียงพอ  เกี่ยวกับสาเหตุการผิดนัดชำระหนี้และผลกระทบต่อมูลหนี้อื่น  รวมทั้งฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุน  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  ก.ล.ต. จึงสั่งให้ EARTH ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุการผิดนัดชำระหนี้ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องและแผนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเหตุผลที่บริษัทมิได้เตรียมการล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการ EARTH ชี้แจงต่อ ก.ล.ต. และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 7 วัน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “การดูแลเรื่องการชำระหนี้ให้ได้ตามกำหนดถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เคยขอความร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการออกตราสารหนี้ระยะสั้นดูแลให้มีแหล่งเงินทุนสำรองไว้ในกรณีที่อาจประสบปัญหาสภาพคล่อง ในกรณีนี้จึงต้องการให้บริษัทชี้แจงข้อมูลต่อผู้ลงทุนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม”
 

บันทึกโดย : วันที่ : 08 มิ.ย. 2560 เวลา : 20:21:16

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 6:26 am