ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช. มีหนังสือแจ้งเรื่อง แนวทางการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี


กสทช. มีหนังสือแจ้งเรื่อง แนวทางการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
อ้างถึง หนังสือ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ท่ี ทรท. ๓๔๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 


ตามหนังสือที่อ้างถึง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้ขอความร่วมมือ งดเผยแพร่ภาพสัญญาณพิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มิให้สถานีโทรทัศน์นาสัญญาณการทดสอบถ่ายทอดสดของ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการซ้อมพระราชพิธีฯ ไปออกอากาศ ท้ังน้ี สถานีโทรทัศน์สามารถ นาภาพดังกล่าวไปใช้ได้เม่ือเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีฯ ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) ขอให้การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เป็นไปตามท่ีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ ไทยกาหนด ทั้งน้ี รวมถึงการส่งสัญญาณช่องรายการผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น เช่น การถ่ายทอดสดผ่านสื่อ ออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย (social media) อย่างเคร่งครัด 


 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ต.ค. 2560 เวลา : 14:57:45

29-02-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2024, 8:57 am