หุ้นทอง
SET Fin Quizz เช็กสุขภาพการเงิน - การลงทุนคนไทย


คนไทยจำนวนมากยังมีความ “ไม่รู้” ในเรื่องการเงิน ทั้งปัญหาหนี้ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย การขาดเงินออม ซึ่งล้วนเป็นความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หนึ่งในภารกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกช่วงวัย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยคนไทยค้นหาว่าตนเอง “ยังไม่รู้” เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในเรื่องใดบ้าง บนเว็บไซต์ SET Fin Quizz ตั้งแต่ปี 2564 อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้ามาทดสอบด้วยตนเองได้ตลอดเวลาเพื่อเช็กระดับความรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับ “เริ่มรู้” “เรียนรู้” หรือ “รอบรู้” ในเรื่องการเงินและการลงทุน

เปิดผลทดสอบความรู้การเงินในชีวิตประจำวัน คนเข้าใจเรื่องรับ-จ่าย และการออมเป็นอย่างดี

 
แบบทดสอบความรู้การเงินในชีวิตประจำวัน หรือ “Know Your Money” ที่เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปมาแล้วกว่า 2 ปี มีคำถามและเนื้อหาครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารรายรับ การบริหารรายจ่าย การบริหารหนี้สิน การบริหารเงินออม การบริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน ผลทดสอบของคนไทยจำนวน 32,090 คน ในปี 2566 โดยส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นคนมีความรู้อยู่ในระดับ “เรียนรู้” และ “รอบรู้” โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินในกระเป๋าของตนเองทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์การออม ประเภทของรายจ่าย และโครงสร้างรายรับ แต่ยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องการประกันชีวิต การจัดพอร์ตลงทุน และดอกเบี้ยทบต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเครื่องมือค้นหา Gap ความรู้การลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงทุนจริง

ปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและเผยแพร่แบบทดสอบเกี่ยวกับการลงทุนอีก 2 ชุด เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการก้าวสู่ตลาดทุน คือ แบบทดสอบความรู้การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ “Ready to Invest” ที่มีคำถามและเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ลงทุน ประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสม และการสร้างประสบการณ์การลงทุน ที่เป็นเครื่องมือช่วยเช็กความพร้อมก่อนลงทุนจริง ส่วนแบบทดสอบความรู้การเลือกหุ้น หรือ “Fit to Invest” ครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์หุ้นและเศรษฐกิจ แนวทางวิเคราะห์อุตสาหกรรม แนวทางวิเคราะห์บริษัท การคัดกรองและประเมินมูลค่าหุ้น และหลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาหุ้นด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ

คนเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน แต่ยังมี Gap ด้านการคำนวณ

ผลทดสอบความรู้การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทดสอบจำนวน 9,890 คน ในปี 2566 พบว่า กว่า 80% เป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับ “เริ่มรู้” และ “เรียนรู้” โดยผู้ทดสอบมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการผลตอบแทนสูง ก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเข้าใจในความผันผวนของราคาคือความเสี่ยง รวมถึงไม่ควรใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว แต่ยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น และการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น จะต้องรวมทั้งส่วนต่างของราคาและเงินปันผล

SET Fin Quizz เตรียมความรู้เพื่อปิด Gap เรื่องการเลือกหุ้น

ผลทดสอบความรู้การเลือกหุ้นของผู้ทดสอบทั้งหมด 8,004 คน ในปีที่ผ่านมา พบว่ากว่า 70% เป็นผู้มีความรู้ในระดับ “เริ่มรู้” และ “เรียนรู้” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมหลักสูตร SET e-Learning เพื่อให้ผู้ทดสอบเสริมความรู้โดยเฉพาะในประเด็นของการประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปันผล การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยแบบทดสอบทั้ง 3 ชุด จะมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ที่ตรงจุดหลังจากทดสอบเสร็จโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา สามารถต่อยอดความรู้ได้จากหลากหลายช่องทาง อาทิ หลักสูตร SET e-Learning และสื่อเรียนรู้บนเว็บไซต์ SET Investnow เว็บไซต์ INVESTORY รวมถึงเว็บไซต์ห้องสมุดมารวย เพื่อให้คนไทยมีความเข้าใจและบริหารการเงินการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำผลจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อปิดช่องว่างความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของคนไทย (Gap) โดยการออกแบบเนื้อหาความรู้ให้ตอบโจทย์และแก้ไขจุดอ่อนความรู้ที่คนไทยยังขาด SET Fin Quizz จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยต่อยอดพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย

ผู้สนใจสามารถทำแบบทดสอบ SET Fin Quizz ได้ที่เว็บไซต์ https://finquizz.setgroup.or.th และสำหรับองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการข้อมูลผลทดสอบของกลุ่มไปใช้เป็นการเฉพาะ พร้อมรับ e-Certificate หลังทำแบบทดสอบเสร็จ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล SETFinQuizz@set.or.th

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2567 เวลา : 13:46:04
27-05-2024
เบรกกิ้งนิวส์
1. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (27 พ.ค.67) ลบ 1.01 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,363.47 จุด

2. ประกาศ กปน.: 29 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกิ่งแก้ว

3. MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,355 เหรียญ

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.55-36.80 บาท/ดอลลาร์

5. ค่าเงินบาทเปิดวันนี้ (27 พ.ค.67) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 36.65 บาทต่อดอลลาร์

6. มรสุมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือ 70% กรุงเทพปริมณฑล-ภาคกลาง 40% ภาคอีสาน-ภาคตะวันออก 30% ภาคใต้ 20%

7. ทองเปิดตลาด (27 พ.ค.67) ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 41,100 บาท

8. ตลาดหุ้นไทยเปิด (27 พ.ค.67) บวก 2.39 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,366.87 จุด

9. ประกาศ กปน.: 29 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกิ่งแก้ว

10. พรุ่งนี้ น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สต./ลิตร ส่วน "ดีเซล" ปรับขึ้น 50 สต./ลิตร

11. ตลาดหุ้นปิด (24 พ.ค.67) ลบ 3.36 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,364.48 จุด

12. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (24 พ.ค.67) ลบ 5.85 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,361.99 จุด

13. MTS Gold คาดจะมีกรอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่บริเวณ 2,300 เหรียญ และ 2,280 เหรียญ

14. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.55-36.80 บาท/ดอลลาร์

15. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (23 พ.ค.67) ร่วง 55.70 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็ง-กังวลเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 1:57 pm