แบงก์-นอนแบงก์
ธอส. จัดกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ เริ่มต้น 0% ช่วง 3 เดือนแรก ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามนโยบายรัฐบาล


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำ 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับ
ผู้สูงวัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองง่ายขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1. โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก 2. โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.90% ต่อปี 3. โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.00% ต่อปี และ 4. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) พิเศษ! ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน ลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

 
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส
วันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2567 ธอส. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทย ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเป็นของตนเอง 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ธอส. จึงได้จัดทำ 4 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1.โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมบ้านตามแบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-60 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี (3.90% ต่อปี) ปีที่ 8-9 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี (4.65% ต่อปี) ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท) 

2. โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567 กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการกู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี (4.15% ต่อปี) ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี กรณีชำระหนี้และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท) และค่าจดทะเบียนการจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง 

3. โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นสัญญาแรก โดยไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.และสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 - 5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 3.42% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับMRR-0.75% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR กรณีกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 40 ปี ผ่อนชำระเพียง 5,500 บาทต่อเดือน พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท) 

4.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท 
สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยไม่พิจารณารายได้ของผู้กู้ วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินและอาคาร กรณีห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 30% ของราคาประเมินห้องชุด อัตราดอกเบี้ย 6.25% ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาการให้กู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยผู้กู้จะได้รับเงินกู้เป็นรายเดือนจากธนาคารทุกเดือนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคาร เพื่อนำเงินที่ได้รับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถอยู่อาศัยในหลักประกันดังกล่าวได้จนกว่าจะสิ้นอายุขัย และเมื่อครบกำหนดสัญญากู้เงินและ/หรือผู้กู้สิ้นอายุขัย พิเศษ!! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท) และค่าจดทะเบียนการจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง 

 
นอกจากนี้ ธอส. ยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มความมั่งคงด้านรายได้ในวัยเกษียณอายุ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งปูพื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย (Aging Society) รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการใช้ Application “GHB ALL GEN” และ “GHB Buddy” ใน LINE  Application ตาม “โครงการ Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ” อีกทั้งยังมีการสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในอนาคตด้านสวัสดิการต่าง ๆ ลงได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสินเชื่อดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank  Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ  www.ghbank.co.th
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 เม.ย. 2567 เวลา : 18:19:10
27-05-2024
เบรกกิ้งนิวส์
1. MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,355 เหรียญ

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.55-36.80 บาท/ดอลลาร์

3. ค่าเงินบาทเปิดวันนี้ (27 พ.ค.67) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 36.65 บาทต่อดอลลาร์

4. มรสุมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลฝนฟ้าคะนองในภาคเหนือ 70% กรุงเทพปริมณฑล-ภาคกลาง 40% ภาคอีสาน-ภาคตะวันออก 30% ภาคใต้ 20%

5. ทองเปิดตลาด (27 พ.ค.67) ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 41,100 บาท

6. ตลาดหุ้นไทยเปิด (27 พ.ค.67) บวก 2.39 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,366.87 จุด

7. ประกาศ กปน.: 29 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกิ่งแก้ว

8. พรุ่งนี้ น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สต./ลิตร ส่วน "ดีเซล" ปรับขึ้น 50 สต./ลิตร

9. ตลาดหุ้นปิด (24 พ.ค.67) ลบ 3.36 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,364.48 จุด

10. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (24 พ.ค.67) ลบ 5.85 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,361.99 จุด

11. MTS Gold คาดจะมีกรอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่บริเวณ 2,300 เหรียญ และ 2,280 เหรียญ

12. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.55-36.80 บาท/ดอลลาร์

13. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (23 พ.ค.67) ร่วง 55.70 เหรียญ เหตุดอลลาร์แข็ง-กังวลเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน

14. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน (23 พ.ค.67) ร่วงหนัก 605.78 จุด นักลงทุนกังวลเงินเฟ้อสูงหนุนเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน

15. ตลาดหุ้นไทยเปิด (24 พ.ค.67) ลบ 5.80 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,362.04 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 12:39 pm